Bergvärmepump Logo

Bergvärme Stockholm

Värmepumpar av olika slag har blivit mycket vanliga för uppvärmning i Sverige och så även i Stockholms län. Du känner säkert en massa olika människor, som har en värmepump hemma. Någon har kanske en luftvärmepump, en annan en bergvärmepump. Du kanske funderar på att skaffa en värmepump du med? Om du bor i Stockholm, Uppland eller Södermanland och överväger att köpa en egen värmepump för att få smidig och energisnål uppvärmning är det här en sida för dig. Den här sidan tar upp allt du kan behöva veta föra att till slut beställa en värmepump till ditt hem eller fritidshus.

Tillstånd för värmepump upp till 10 MW: Du måste ansöka om och vänta på att få ett skriftligt tillstånd innan du börjar borra för att installera en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump eftersom en värmepumpanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att säkerställa att miljön inte skadas. Fakturan är inte ett tillstånd. Ett särskilt beslut om tillstånd skickas ut när ansökan har blivit godkänd.

Ledningar, rör och tunnlar: Du måste förvissa dig om var ledningar går i mark innan du placerar ditt borrhål. För kabelanvisning av el samt tele- och kommunikationsledningar måste du själv använda webbtjänsten www.ledningskollen.se (som är en webbaserad tjänst för kabelanvisning i mark, se länk till höger). När du skickar in din ansökan kommer miljöförvaltningen att skicka remisser till följande lednings- och tunnelägare: Stockholm Vatten AB (VA,vatten- och avlopp), Stockholm Gas AB (gas), Fortum Värme AB (fjärrvärmetunnlar), Telia Sonera AB (teletunnlar). Svaren på remisserna skickas till miljöförvaltningen och finns det hinder för borrning så kontaktar vi dig. Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på din fastighet. Det är du som ansvarar för ledningarna på din tomt och som får stå för eventuella kostnader om skador uppstår i samband med borrning.


Dina grannar: Det är viktigt att du tidigt har en dialog med dina grannar för att diskutera placeringen av ditt borrhål. I ditt samtal med grannarna kan information komma fram som inte är kända av miljöförvaltningen som till exempel gamla borrhål eller servitut. När du skickat din ansökan till oss så kommer miljöförvaltningen att skicka brev till alla grannar som har sin fastighetsgräns närmare än 20 meter från ditt planerade borrhål. Grannarna får då möjlighet att lämna sitt yttrande. Ett yttrande från en granne innebär inte ett godkännande eller icke godkännande utan en rätt att föra fram viktig information till ärendet.

Hur ska jag placera mitt borrhål? Tänk på att placera borrhålet så att även dina grannar kan borra i framtiden. Det är bra om ni kan komma överens om en lämplig placering för era fastigheter. Kontakta borraren i ett tidigt skede för att få synpunkter på var borriggen kan placeras på din tomt. Ditt borrhål måste placeras inom din fastighetsgräns. Om du vill vinkla ut ditt borrhål under grannens fastighet, en väg eller en park, måste du ha ett särskilt tillstånd för detta från markägaren. Då kan du inte ansöka om tillstånd här via webben. Om du inte kan ansöka via webben finns möjlighet att ansöka på papper. På stockholm.se finns anvisningar och alla blanketter du behöver. Se länk till höger. Innan du ansöker på papper bör du titta på kartan här på webben för att se var dina grannars borrhål finns så att du hittar en lämplig placering. Det gör du genom att fylla i din adress eller fastighetsbeteckning i högerkolumnen på den här sidan och trycka på Visa.

Avstånd mellan borrhål: Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. När hålen är vinklade beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten. I mycket tätbebyggda områden som radhusområden kan det vara svårt att hålla 20 meter mellan borrhålen. Ett sätt att lösa detta är att göra borrhålen djupare än normalt och därmed kunna lägga energibrunnarna närmare än 20 meter inom området. Vid ansökan vill miljöförvaltningen därför att du eller din installatör redovisar för oss att du har kompenserat borrhålsdjupet så att påverkan på eventuellt tillkommande energibrunnar blir så liten som möjlig. En gemensam borrplan för området möjliggör även att närliggande grannar kan borra efter bergvärme i framtiden. På vår hemsida finns ett beräkningsprogram för tätbebyggda områden som beräknar hur mycket man måste kompensera borrdjupet med vid tätare placering av energibrunnar för att motverka den temperatursänkningen i marken som påverkar närliggande befintliga och framtida energibrunnar. Beräkningsprogrammet med medföljande instruktioner hittar du under rubriken relaterade dokument på sidan Värmepumpar på Stockholm.se. Se länk till höger. I dessa fall kan tillstånd ges för en tätare placering, men då kan du inte ansöka om tillstånd här på webben. I ansökans första steg kan du se hur dina grannars borrhål är placerade så du kan planera och anpassa din egen placering. Men du kan även se dem på kartan här genom att fylla i din fastighetsbeteckning i högerkolumnen på den här sidan och trycka på Visa. Om du inte kan ansöka via webben finns möjlighet att ansöka på papper. På stockholm.se finns anvisningar och alla blanketter du behöver. Se länk till höger.

Närhet till byggnader: För att undvika att byggnader skadas vid borrning bör det vara minst fyra meter från ingångshålet till en intilliggande byggnad. Miljöförvaltningen ställer krav på att det ska vara minst fyra meter till grannfastighetens husvägg, enligt rekommendationer från Normbrunn -07. Undantag kan göras om fastighetsägaren till berörd fastighet lämnar ett skriftligt medgivande till detta.

Markägare: Om du själv inte äger marken ditt hus står på måste markägaren i vissa fall informeras. Miljöförvaltningen informerar Exploateringskontoret om du har tomträtt. I en del fall måste också markägaren yttra sig om din borrhålsplacering. Detta gäller till exempel Kungliga Djurgårdsförvaltningen.